آتش بازی شو دارای کادری مجرب و آموزش دیده برای اجرای مراسم نورافشانی شما

آشنایی با اعضای تیم

تیم اجرای آتش بازی

یوسف اکبری

اپراتور دستگاه فایر
تیم اجرای آتش بازی

سامان اربابی

اپراتور دستگاه فایر
تیم اجرای آتش بازی

مهدی مرادی

ناظر کیفیت و کنترل
تیم اجرای آتش بازی

علی زمانی

اپراتور توپ و لانچر

گوشه ای از اجرای آتش بازی