اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی
اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400 توسط مجموعه شادمونی

اجرای آتش بازی میدان آزادی تهران ویژه جشن 22 بهمن 1400

بزرگترین آتش بازی ایران در قرن گذشته

مجموعه شادمونی با همکاری لوکس فایرورک افتخار بزرگترین آتش بازی ایران در قرن گذشته را به خود اختصاص داد. در این برنامه که به صورت اختصاصی طراحی شد و دارای سناریوی ویژه اجرایی بود 8 دقیقه آتش بازی ممتد و با لوازم سفارشی سازی شده و استفاده از دستگاه ریموت حرفه ای آتش بازی برای اولین بار در ایران در مقیاس بسیار بزرگی انجام شد که بازتاب بسیار گسترده ای داشت.

در این برنامه که راس ساعت 21 با طنین الله اکبر شروع شد با پوشش رسانه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه بود.

آبشار سرد برقی درجه 1 استفاده شده در این مراسم برای اولین بار در ایران مدل 3 متر 60 ثانیه روسیه ای بود.

مجری شادمونی
نوع آتش بازی آبشار سرد روس ، کهکشان آتشبازی اختصاصی ، توپ آتشبازی 3 و 6 اینچ
زمان آتش بازی 8 دقیقه ممتد
سال اجرا 22 بهمن 1400 ، میدان آزادی تهران